Privacy

1. WIE?

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking BOUTTENS, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 8520 Kuurne, Noordlaan 4, met ondernemingsnummer BTW BE0405.317.765, en met als contactpersoon mevrouw Veronique Levecque (veronique.levecque@bouttens.be) Bouttens NV respecteert uw privacy. Indien u gebruik maakt van deze website of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met deze Privacy Policy. Bouttens NV leeft met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na. Zij is hierbij de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

2. WELKE GEGEVENS?

Via deze website kunt u gegevens over uzelf aan ons verstrekken. Bijvoorbeeld als u het contactformulier invult. De gegevens die wij nodig hebben, zijn onder meer uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, en uw reden (afspraak / brochure aanvraag) of andere vraag die u heeft.

3. WAARVOOR WORDEN DE GEGEVENS GEBRUIKT?

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden: afhandeling van door u aangevraagde of van u verkregen informatie; verbetering en beveiliging van onze website; en registreren bezoekersgegevens van (onderdelen van) onze website en samenstellen van gebruiksstatistieken. Uw gegevens worden niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden, met uitzondering aan enkele selectief gekozen partnervennootschappen van de onderneming bijvoorbeeld bij de aanvraag van een offerte of naar aanleiding van een bestelling, om de onderneming bij te staan bij het uitvoeren van haar activiteiten. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Bouttens NV uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Bouttens NV zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is. De persoonsgegevens worden door Bouttens NV bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de Bouttens NV en de gebruiker.

4. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Bouttens NV heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. In geen geval kan Bouttens NV aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

5. RECHTEN VAN DE BETROKKENEN:

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Bouttens NV met uw persoonsgegevens maken.

5.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Bouttens NV. Daarnaast heeft u steeds het recht om Bouttens NV te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

5.2 Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

5.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan Bouttens NV in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

5.4 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

5.5 Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door Bouttens NV daartoe te contacteren, hetzij per email naar veronique.levecque@bouttens.be, per post naar 8520 Kuurne, Noordlaan 4 of door gebruik te maken van het contactformulier “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

5.6 Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door Bouttens NV evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.7 Recht om klacht in te dienen

U over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

6. HYPERLINKS

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar deze website. Bouttens NV is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites.

7. WIJZIGINGEN

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.